WIJKBORREL 15 maart sticky icon

UITNODIGING VOOR ALLE BEWONERS VAN DE KROONWIJK

Graag willen u wij uitnodigen voor de jaarlijkse WIJKBORREL met alle bewoners uit onze wijk. De Kroonwijk Belangen Vereniging heet u van harte welkom in het Steenhuys.
DATUM: zaterdag 15 maart 2014
TIJD van 16.00 tot 19.00 uur
PLAATS Het Steenhuys (oude meisjesschool) Kloosterhof 5

Iedereen uit de Kroonwijk is welkom: leden en ook de niet-leden van de Kroonwijk BV.
• U kunt gezellig met uw medebewoners in de wijk bijpraten of kennismaken.
• Er is geen ruimte voor spelletjes
Voor de organisatie is het belangrijk dat wij weten hoeveel mensen er komen. Daarom verzoeken wij u beleefd onderstaande strook in te vullen en voor 1 maart in te leveren bij Gijs Koers, Gladiolenstraat 48, of Leentje Martens, Chrysanthstraat 11

Tot ziens op 15 maart aanstaande.

Het bestuur van de Kroonwijk BV heet iedereen van harte welkom,
Henri, Sjoerd, Gijs, Leentje en Fanny

Brief aan wijkbewoners naar aanleiding van overlast jongeren Kroonwijkplantsoen/Schoolstraat sticky icon

Malden, 29 juli 2013

Beste bewoners van de Kroonwijk,

Het afgelopen weekend is er alle nachten vuurwerkoverlast geweest.
Ook is er midden in een nacht gestunt met een motor.

Door onze buurtvereniging is hierop de volgende actie ondernomen:
1 Met betrekking tot het vuurwerk:
De politie is gebeld direct nadat het vuurwerk was afgestoken. In de nacht van de zaterdag op zondag was de politie vrijwel direct ter plaatse, maar heeft de raddraaiers helaas niet kunnen grijpen.
In de nacht van zondag op maandag is de politie ook verschenen, maar toen was het tuig al weg.
De nachtelijke commotie heeft duidelijk gemaakt dat de buurt het niet meer pikt. Dat hebben wij ook direct per email aan de burgemeester gemeld, die in de loop van zondag zijn invloed bij de politie heeft aangewend. De politie heeft ons zondag telefonisch gemeld aan de overlast extra aandacht te besteden, en niet meer te waarschuwen, maar direct te bekeuren.
Gemeente en politie willen graag vermijden dat mensen het recht in eigen hand nemen.

2 Met betrekking tot het stunten met de motor:
De identiteit van de motorrijder is bekend. Deze is aan de politie doorgegeven, met het verzoek de stuntrijder met een bezoekje te vereren. Wij hopen dat dit er toe leidt dat het stuntrijden door deze jongeman in onze wijk stopt.

Het is in ieder geval belangrijk dat u overlast bij de politie meldt: tel 0900-8844!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Kroonwijk Belangen Vereniging,
Leentje Martens, Fanny van Lier, Gijs Koers, Henri Strootman en Sjoerd Pijnappel

Verslag: Ledenvergadering Kroonwijk bv d.d. 26 april 2013 sticky icon

 

Verslag: Ledenvergadering Kroonwijk bv d.d.  26 april 2013
Locatie: Het Steenhuys
Aanvang: 19.00 uur
Aanwezig: 30 leden
Met kennisgeving afwezig: 10 leden

1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom op deze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Hij is verheugd over de grote opkomst. Hij vertelt de leden dat het bestuur openstaat voor opmerkingen: “schroom niet en laat het weten als je het ergens niet mee eens bent.”
 
2. Vaststellen verslag ALV 27 april 2012. Geen op- of aanmerkingen: verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen.
Hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. De buurtborrel was een echt hoogtepunt zeer gezellig.
De tijdelijke inrichting van het Toermalijngebied is gedeeltelijk gegaan zoals we dat afgesproken hadden met de Gemeente. Het gebied is in een sobere vorm ingedeeld, er zijn wel parkeerplaatsen gekomen, maar niet op de afgesproken plaats. Achteraf bleek dat het budget van de Gemeente niet toereikend was.
 Hangjongeren. Dit heeft onze aandacht; Er is regelmatig overleg met de wijkagent Willy Hagen. Op het politiebureau is elke maandag om 20.00 uur spreekuur. Henri Strootman heeft een informatief overleg gehad met de nieuwe (jongeren-) opbouwwerker, Josine Warre. We wachten af hoe dit zich ontwikkeld.
 Parkeren op het Kroonwijkplantsoen: Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met de Ondernemersvereniging Malden over parkeren en het beter benutten van de parkeerplaatsen. Bij dit overleg was ook een winkelier betrokken. Er werd een afspraak gemaakt met alle aanwezigen: Parkeren op het Kroonwijkplantsoen wordt uitgesloten. Hart van Malden “een Houtskoolschets”: Kroonwijk BV is betrokken bij de eerste overleggen. Bij de 1e sessie tekende deze bewuste winkelier parkeerplaatsen op het Kroonwijkplantsoen. Wij hebben bij de 2 volgende sessie erop aangedrongen dat deze van de schets verwijderd moest worden; Maar de parkeerplaatsen mochten niet meer van de schets af.
Om onze rechten van bezwaar te behouden, zijn wij bij de derde sessie uit dit overleg gestapt.
Bij een eventuele gerechtelijke procedure kan ons niet verweten worden, dat wij zelf aan deze plannen hebben meegewerkt.
 Het absolute dieptepunt is dat i.v.m. het parkeervoorstel een winkelier een van onze wijkbewoners heeft bedreigd. Daar is melding van gedaan; de betrokken winkelier is ontboden bij de burgemeester en heeft de opdracht gekregen een schriftelijk excuus aan de bedreigde wijkbewoner aan te bieden. Dit was dezelfde winkelier die de parkeerplaatsen op de schets zette. Het bestuur is weer in gesprek met de Gemeente over “het parkeren”.

4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
• Verkiezing bestuursleden: Er zijn 2 plaatsen vacant.
• Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris Kroonsingel 11, tot 20 april 2012 of per e-mail  Kroonwijk.bv@kpnplanet.nl Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.

5. Financiën:
De jaarrekening 2012 en de specificatie van kosten. De penningmeester informeert de vergadering over de financiële situatie. Ondanks de crisis gaat het goed met de financiën van de Kroonwijk BV. Sjoerd deelt mee hoe de baten en lasten verdeeld zijn. Hij geeft toelichting over de ontvangen donaties en de subsidie voor de Buurtbijeenkomsten. Kroonwijk BV heeft naast een rechtsbijstand verzekering een WA verzekering afgesloten. De WA verzekering is een vereiste om de ruimte bij het Steenhuys te huren.
 • Het woord is aan de kascontrolecommissie Mw. M. Borgers en dhr. R. Hol. Zij hebben de gegevens  gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde  (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord.
• Begroting 2013. De penningmeester geeft toelichting op de begroting.
• Benoeming kascommissie 2013. Mieke Borgers treedt af en Rini Hol blijft.
 In 2013 is de samenstelling van de kascommissie Rine Hol en Jan Lintzen.

6. Vaststellen contributie jaar 2013.
De penningmeester licht toe, dat -om de drempel te verlagen voor het toetreden van nieuwe leden- het bestuur aan de vergadering wil vragen om de € 5, - inschrijfgeld te laten vervallen. Aan de leden die in 2013 zijn aangemeld wordt de € 5,- terugbetaald. De vergadering stemt hier mee in. De heer G. Koers (nieuw lid) deelt mee dat men aan hem de € 5,- niet hoeft terug te betalen. De contributie voor 2013 wordt vastgesteld op € 10,-; ook nieuwe leden betalen totaal € 10,- (geen inschrijfgeld meer). 
6. KOFFIEPAUZE ±  20 MINUTEN
7. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
  Hart van Malden / Parkeerprobleem:
Opmerking van de leden: er moet beter gehandhaafd worden; Het probleem is dan zo opgelost. Dit gebeurt ook in andere Gemeenten en dat werkt. Rijst gelijk de vraag: “waar is de toezichthouder?”. Wijkbewoners zien het personeel van de winkels en gezondheidscentrum op niet voor hen bedoelde plaatsen parkeren. Als er geen sancties worden opgelegd, blijft men parkeren op plaatsen die voor bezoekers van het winkelcentrum bestemd zijn. De toezichthouder zien de wijkbewoners een enkele keer. VZ: De toezichthouder is voor de gehele gemeente Heumen. Voor uitbreiding van uren om meer te handhaven heeft de Gemeente geen geld.
 Jongeren. De wijkbewoners vinden het schandalig dat bij “het crematorium”een ruit wordt vervangen en de volgende dag weer in diggelen ligt. De politie treedt niet op bij overlast.
Ook het afval wat de jongeren overal achterlaten, roept ergernis op. Een wijkbewoner merkt op dat er maar één afvalbak is. Die is snel vol en wordt niet regelmatig geleegd. Waarom niet meer afvalbakken die frequent geleegd worden? Het bestuur heeft dit verzocht aan de aan de Gemeente. Ook hier heeft de Gemeente geen budget voor. Wijkbewoners nemen waar dat de toezichthouder even stopt bij de jeugd vervolgens in zijn auto blijft en de jeugd niet aanspreekt.
 Schoolstraat: Het laden en lossen in de Schoolstraat zorgt voor zeer gevaarlijke situaties voor het overige verkeer; Voor auto’s, fietsen en het oversteken van ouders met kinderen en oudere wijkbewoners die te voet (soms met de rollater) naar het winkelcentrum gaan is de situatie niet veilig.
 DAR Groene vuilnisbakken (GFT) moeten op andere plaatsen neergezet worden. In de Gladiolenstraat voor de garagedeuren, dat is niet praktisch voor mensen die met de auto (die in de ze garage staat) naar het werk moeten. De communicatie is niet goed verlopen, veel wijkbewoners waren niet op de hoogte omdat zij geen brief hebben ontvangen.
 Betegeld looppad in het Kroonwijkplantsoen. Er moet nodig onderhoud gepleegd worden; voor oudere mensen met de rollater is het erg lastig als er tegels los liggen. Daarnaast ligt er overal hondenpoep; de banden van het rollater zitten zo onder deze poep. Thuisgekomen liggen de sporen van de hondenpoep overal: dat is echt niet fris! (Handhaving?)
 Vraag van een wijkbewoner: Ik hoor steeds dat de Gemeente geen geld heeft om de leefbaarheid in de wijk veilig en schoon te houden. Hoe kan de Gemeente dan “het Hart van Malden” bekostigen? Hoeveel kost dat? VZ: “Dit betreft een andere geldstroom. Het budget is in een raadsbesluit gepubliceerd daarin werd vermeld dat de Gemeente € 1,2 miljoen leent. In 20 jaren wordt € 100.000 terugbetaald (rente en aflossing). De kosten volgens de planning op dit moment bedragen dan 20 *  € 100.000,- = € 2.000.000,-.”

8. Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden. N.v.t.
9. Rondvraag: hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit deze nuttige en vooral gezellige vergadering.

Welkom op de website van de Kroonwijk Belangen Vereniging

Op initiatief van de bewoners in onze wijk is de Kroonwijk Belangen Vereniging (Kroonwijk BV) opgericht.

De Kroonwijk BV is een belangenvereniging voor alle bewoners van de Kroonwijk en is opgericht bij notariele akte op 21 maart 2008.

Het doel van de vereniging is het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid, de bestaande groenstructuur, het open karakter, de speelruimte en het woonplezier.

De Kroonwijk omvat alle adressen in het gebied omgeven door de Schoolstraat-Kloosterstraat-Randwijksingel-Groesbeekseweg in Malden, met inbegrip van genoemde straten.

Het bestuur van de Kroonwijk BV wil graag weten wat er onder alle wijkbewoners leeft.
Schroom niet om uw vragen aan ons voor te leggen. Ook als er een bepaalde zaak is die u onder de aandacht wilt brengen, kunt u dit aan het secretariaat melden.
Wij zullen uw vragen en ideeen altijd in behandeling nemen.